می‌توانید با هر کدام از حساب‌های کاربری زیر وارد عدد بشوید:در صورتی که در هیچکدام از سامانه‌های بالا حساب کاربری ندارید، می‌توانید به آسانی یک حساب کاربری کافه‌بازار بسازید.